!! Gananyakaashtakam!! Pipa News

3

!! Gananyakaashtakam!!

(for all purpose)
Ekadantam Mahakayam – Taptakanchanasannibham
Lambodaram Visalaksam – Vandeham Gananayakam.
Chitraratnavichitrangam – Chitramalavibhushitam
Kamarupadharam Devam – Vandeham Gananayakam.
Gajavaktram Surashrestham – Karnachamarabhushitam
Pashankushadharam Devam – Vandeham Gananayakam
Mooshakottama Maruhya – Devasuramahahave
Yoddukamam Mahaviryam – Vandeham Gananayakam.
Yakshakinnaragandharva Siddha Vidyadharai Ssada
Stuyamanam Mahabahum – Vandeham Gananayakam.
Ambikahridayanandam – Matrubhi: Pariveshthitam.
Bhaktapriyam Madonmattam Vandeham Gananayakam.
Sarvavighnaharam Deva – Sarvavighnavivarjitam
Sarvasiddhipradataram – Vandeham Gananayakam.
Ganashtaka Midam Punyam – Ya: Pathetritattam Nara:
Sarayati Sarvakaryani – Vidyavan Dhanavan Bhavet.
This is Sri Ganayakashtakam

Source