Surya stotra Pipa News

Surya stotra

Udayagiri Mupetham Bhaskaram Padmahhastam ||
Sakal Bhuvana netram nu tnaratnopadheyam
Timirakari Mrigendram Bodhakam Padmini No
Suravarambhi Vandyam, Sundaram, Vishvarupam ||

– Lanke Ramagopal

Most Popular

Most Popular